home > Kadhir

Kadhir

Thanjavur White Ponni Rice 5kg

Sona Mansoori Rice 5kg

Idly Dosa Rice 5kg

Wayanadan Khyma Rice 5kg

Matta Rice 5kg

Vadi Matta Rice 5kg

Jaya Rice 5kg

Kuruva Rice 5kg